0 items | 0,00 €
El meu compte

Condicions de Venda

1. INFORMACIÓ PRÈVIA A EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
Aquestes Condicions generals de la contractació a través de la Botiga (en endavant, Condicions generals de la contractació), juntament amb les condicions particulars que, si escau, puguin establir-se, regularan expressament les relacions comercials entre PEIXOS PUIGNAU, SA – A17216359 – C/Tarragona, 69-79 Aiguaviva 17181, Girona. - Telf: 972 24 46 00 Email: peixospuignau@peixospuignau.net en endavant PUIGNAU i els Usuaris que contractin els productes oferts a través de la Botiga (en endavant, els 'clients' o el 'Client', indistintament , en plural o en singular).

L'adquisició de qualsevol dels productes a través de la Botiga suposa l'acceptació prèvia i íntegra, sense reserves de cap classe, de les presents Condicions Generals de la Contractació, així com de les condicions particulars que, si escau, regulin l'adquisició.

En cas de discrepància entre les presents condicions generals de contractació i les condicions particulars que, si escau, regulin l'adquisició, prevaldran aquestes últimes.

PUIGNAU informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de productes a través de la Botiga són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de la Contractació, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que el Client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per adquirir els productes oferts al Portal.

Per a la contractació dels productes oferts a través del Portal dels clients han de ser majors de divuit (18) anys i, amb caràcter previ, donar-se d'alta com a Usuaris registrats comunicar les següents dades de caràcter personal: (i) nom; (Ii) cognoms; (Iii) adreça física; (Iv) número de mòbil; (V) número de telèfon; (Vi) data de naixement; (Vii) adreça de correu electrònic (email); i (viii) contrasenya. Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses en l’apartat 1.4.

2. PRODUCTES OFERTS.
Els productes oferts a la Botiga, així com les seves característiques i preus de venda, han de figurar anunciats en el mateix. PUIGNAU podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als inclosos, entenent-se, llevat que es disposi expressament el contrari, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals de la Contractació vigents en aquell moment. Així mateix, PUIGNAU es reserva expressament el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la Botiga, bé sigui per raons de disponibilitat dels mateixos o bé sigui per qualsevol altre motiu .

3. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PRODUCTES OFERTS.
3.1. En general, tant el peix com el marisc són productes rics en proteïnes i minerals essencials i tenen un alt valor nutricional. La millor forma de consumir peix i marisc és quan es trobi suficientment ben cuinat i, abans d'estar cuinat, el més fresc possible. Pel que fa a la conservació, el peix i marisc en general es poden conservar en un refrigerador comuna o nevera, a una temperatura d'entre 0 ° i 6 ° C per un temps de fins a noranta-sis (96) hores, fins i tot més en alguns productes determinats que es indicarien si s'escau. En un congelador es podrà conservar encara més temps sempre que s'hagi mantingut la cadena de fred i sempre que la conservació es faci a una temperatura per sota de -18 ° C.

3.2. En cas que els productes es vagin a consumir crus o semicrus s'han de seguir les recomanacions que s'imparteixin des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i dels organismes equivalents en l'àmbit de les comunitats autònomes i, en tot cas, segons el que preveu l' Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca, s'ha de procedir prèviament al congelat a una temperatura igual o inferior a -20 ° C a la totalitat del producte, durant un període de a el menys vint (24) hores. Igual recomanació s'ha de seguir pel que fa als productes fumats, en escabetx o salats. En cas que els productes es vagin a consumir crus o semicrus s'han de seguir les recomanacions que s'imparteixin des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i dels organismes equivalents en l'àmbit de les comunitats autònomes i, en tot cas, segons el que preveu l' Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca, s'ha de procedir prèviament al congelat a una temperatura igual o inferior a -20 ° C a la totalitat del producte, durant un període de a el menys 24 hores. Igual recomanació s'ha de seguir pel que fa als productes fumats, en escabetx o salats. En cas que els productes es vagin a consumir crus o semicrus s'han de seguir les recomanacions que s'imparteixin des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i dels organismes equivalents en l'àmbit de les comunitats autònomes i, en tot cas, segons el que preveu l' Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca, s'ha de procedir prèviament al congelat a una temperatura igual o inferior a -20 ° C a la totalitat del producte, durant un període de a el menys vint (24) hores. Igual recomanació s'ha de seguir pel que fa als productes fumats, en escabetx o salats. en tot cas, segons el que preveu el Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca, s'ha de procedir prèviament al congelat a una temperatura igual o inferior a -20 ° C a la totalitat del producte, durant un període de al menys 24 hores. Igual recomanació s'ha de seguir pel que fa als productes fumats, en escabetx o salats. en tot cas, segons el que preveu el Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca, s'ha de procedir prèviament al congelat a una temperatura igual o inferior a -20 ° C a la totalitat del producte, durant un període de al menys vint (24) hores. Igual recomanació s'ha de seguir pel que fa als productes fumats, en escabetx o salats.
 

4. PREUS DELS PRODUCTES.
4.1. Els preus indicats en la Botiga inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i seran en tot moment els preus vigents, excepte error tipogràfic. PUIGNAU es reserva el dret a modificar sense previ avís el preu dels productes oferts a través del Portal. No estan inclosos en el preu les despeses d'enviament.

4.2. Els preus oferts a través de la Botiga són exclusivament per a la contractació on-line i podran o no coincidir amb els preus dels productes que PUIGNAU vengui en els seus establiments comercials.

4.3. Els preus dels productes de la Botiga seran sempre segons el pes brut del producte, és a dir, abans de la preparació que, si s'escau sol·liciti el Client durant el procés de contractació.

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
5.1. Per a l'adquisició de productes a través de la Botiga serà necessari que el Client es registri, incloent totes les dades necessàries de conformitat amb el que preveu la condició general de la contractació 1.3.

5.2. Un cop registrat l'Usuari haurà de seleccionar els productes que desitgi adquirir i seguir els passos que se li aniran indicant durant la navegació

.5.3. La contractació s'entendrà realitzada en el moment en el mateix moment en què es realitzi el pagament del producte o dels productes

.5.4. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, PUIGNAU remetrà a l'Usuari per correu electrònic un comprovant de la compra realitzada.

6. FORMA DE PAGAMENT.
Hi ha una única forma de pagament, mitjançant targeta de crèdit 4B, VISA o MASTERCARD. S'introduiran les dades de la targeta a la pàgina corresponent alpagament, sense cap cost addicional per al Client. Tots ho dades de pagament seran processats directament pel Banc Sabadell (sistema TPV Virtual) i completament al marge de PUIGNAU. Per tant, PUIGNAU no realitzarà cap tractament ni accedirà a les dades bancàries del Client.

7. ENVIAMENT DE LA COMANDA.
7.1. Un cop preparada la comanda l'agència de transport de fred el recull. Totes les comandes i productes surten perfectament empaquetats i embalats de les nostres instal·lacions perquè puguin arribar al seu destí en perfectes condicions. El transport es realitza mitjançant companyies de servei urgent de fred per mantenir en tot moment la cadena de fred

.7.2. Puignau realitza l’enviament a l’àrea geogràfica:

  • Província de Girona(Excepte Ripollès)
  • Barcelona ciutat

Els enviaments a la província de Girona (tenen un cost de 4,5 € (IVA inclòs). Si la comanda supera els 60 € no hi haurà cost addicional per l'enviament i aquest serà gratuït per al client.

7.3. La comanda mínima ha de se igual o superior a 30€..

7.5. Les comandes s'enviaran a l'adreça que el Client hagi facilitat durant el procés de registre. El Client haurà de assegurar-se que la direcció per a l'enviament és correcta ja que PUIGNAU s'eximeix expressament de qualsevol responsabilitat pels enviaments que hagi remès o hagi intentat remetre a la direcció específicament facilitada o, si no, a l'adreça facilitada pel Client durant el procés de registro

.7.6.. El Client haurà de assegurar-se que hi haurà alguna persona durant el repartiment en la direcció per a l'enviament i, en tot cas, si per causes imputables al Client no fos possible realitzar el lliurament en l'adreça per a l'enviament, aquest correrà tant amb les despeses del demanat com amb les despeses de l'enviament.(cost aproximat 10€ segons població)

8. FALTA D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
PUIGNAU garanteix la plena disponibilitat dels productes que ofereix a través de la Botiga de tal manera que quan falti algun dels seus productes, aquest desapareixerà automàticament de la llista de productes oferts. No obstant això i malgrat això, si per qualsevol motiu no pogués executar el contracte, PUIGNAU informarà el Client per correu electrònic o per telèfon de la manca de disponibilitat del producte i restituirà a aquest com més aviat millor les sumes que hagi abonat, tot això segons el que preveu l'article 104 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries(LGDCU).

9. DRET DE DESISTIMENT.A causa de la pròpia naturalesa dels productes oferts a través de la Botiga i de conformitat amb el que preveu l'article 102 LGDCU, els clients NO tindran dret a desistir de la compra efectuada.

10. INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS DE CONSUMIDORS I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
10.1. Per a qualsevol incidència relacionada amb la contractació, el Client podrà posar-se en contacte amb PUIGNAU per telèfon trucant a 679 313 459 o bé per correu electrònic dirigit a puignauacasa@peixospuignau.net .

10.2 S'informa els clients de l'existència a la seva disposició de fulls de reclamacions en el domicili social de l'empresa.

10.3. En cas de falta en el compliment per part de PUIGNAU de les condicions en què són lliurats els productes que formin part de la comanda, el Client tindrà dret a resoldre el contracte i a exigir la devolució del preu abonat.

11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
11.1. A l'efecte del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor el 26 de maig de 2016, PUIGNAU informa als Usuaris de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a través de la Botiga per i per a PUIGNAU i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i contractació dels productes oferts a través de la Botiga, per permetre una navegació personalitzada i per a la realització de consultes i / o enquestes i les activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar els seus productes.

11.2. L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la Botiga, així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels Productes adquirits, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades l'Usuari serà informat del caràcter obligatori o voluntari de la inclusió d'aquestes dades per a la realització de comandes.

11.3. L'Usuari podrà exercitar, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, els drets reconeguts en l'esmentada Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades; el dret d'oposició, sempre que resultés pertinent; i el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Client mitjançant sol·licitud per correu electrònic puignauacasa@peixospuignau.net o per correu postal ordinari, indicant en tot cas el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic (e-mail) i contrasenya amb els quals es va donar d'alta. 11.4. PUIGNAU informa que per a l'accés per part de l'Usuari a alguna part dels continguts de la Botiga, serà necessària la prèvia complementació de formularis d'alta, o similars, en els quals se li demani a l'Usuari la introducció de dades de caràcter personal .

11.5. PUIGNAU es compromet a respectar la confidencialitat de les dades incloses en el fitxer ia utilitzar d'acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE.
Els contractes celebrats a través de la Botiga es regiran per la legislació espanyola en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

13. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRATCION A TRAVÉS DE LA BOTIGA.
PUIGNAU es reserva expressament el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions generals de contractació a través de la Botiga del Portal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en la pròpia Botiga per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre amb anterioritat a l'adquisició de qualsevol dels béns oferts en la Botiga. Les eventuals modificacions, si escau, no tindran efectes retroactius i no afectaran de cap manera a les transaccions efectuades amb anterioritat a la publicació al Portal de tals modificacions.

14. COMUNICACIONS.
Les comunicacions amb els clients es realitzaran mitjançant correu electrònic dirigit puignauacasa@peixospuignau.net, per correu postal ordinari o per telèfon, indicant en tot cas el client seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic (e-mail) i contrasenya amb els quals es va donar d'alta.

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top